הסכם פשרה

 

 

 

הודעה בדבר הגשת בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית (ת"צ 57094-10-19 חן רוה נ' ש. שסטוביץ בע"מ)

ת"צ 57094-10-19 בבית המשפט המחוזי בחיפה לפני כב' השופט ד"ר מנחם רניאל 

הודעה בדבר הגשת בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

(ת"צ 57094-10-19 חן רוה נ' ש. שסטוביץ בע"מ)

 1. - מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 10.3.2021 הוגש לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה, הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, במסגרת ת"צ 57094-10-19 חן רוה נ' ש. שסטוביץ בע"מ (להלן: "התובענה"), וכי ביום 28.10.2021 הוגש תיקון להסדר הפשרה (להלן הסדר הפשרה המתוקן: "הסדר הפשרה").
 2. - עניינה של התובענה בטענת התובעת, כי הודעות דוא"ל ששלחה הנתבעת נשלחו בניגוד להוראות סעיף 30א (ה) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") וכי כתוצאה מכך נגרם נזק לא ממוני לחברי הקבוצה.
 3. - במטרה להימנע מניהול הליך משפטי ממושך, מבלי שיודה כל צד בטענות משנהו, ומתוך מטרה להיטיב עם חברי הקבוצה והציבור בכלל, בחרו הצדדים להגיע להסדר הפשרה שעיקריו יפורטו להלן.
 4. - הגדרת הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה: "כל הנמענים שהנתבעת שלחה אליהם במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד הגשת התביעה ובקשת האישור ועד למועד אישור הסדר הפשרה, הודעות דוא"ל העולות כדי דבר פרסומת, אשר אינן עומדות בדרישות חוק התקשורת".
 5. - עילת התביעה: הפרת חובה חקוקה לפי חוק התקשורת.
 6. - השאלות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה: האם הודעות הדוא"ל ששלחה הנתבעת הקבוצה נשלחו בניגוד להוראות סעיף 30א (ה) לחוק התקשורת, והאם נגרם לחברי הקבוצה נזק בשל כך.
 7. - הסעדים הנתבעים: הצהרה כי התנהלות הנתבעת מהווה הפרה של חובה חקוקה של חוק התקשורת; חיוב הנתבעת לשלם לכל אחד מחברי הקבוצה פיצויים לא ממוניים בסכום המוערך בתובענה זו; להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור.
 8. - באי כוח התובעת והקבוצה המיוצגת: עוה"ד עמנואל סולומונוב ועידו סולומונוב, מרח' חסן שוקרי 24 חיפה (טל: 04-8627819; פקס: 04-8621257).
 9. - באי כוח הנתבעת: הנתבעת, ש. שסטוביץ בע"מ, מיוצגת על ידי עוה"ד הלל-איש שלום וטל רובינוב ממשרד שבלת ושות', מרח' ברקוביץ 4 תל-אביב (טל': 03-7778333; פקס: 03-7778444).
 10. - אלה עיקרי הסדר הפשרה:
  1. - הנתבעת מתחייבת לפעול על פי הוראות הדין בכל הקשור לדיוורים פרסומיים, לרבות הכללת הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (וכל עוד יהיה להוראות אלו תוקף כדין מחייב).
  2. - הנתבעת תפעל לריענון נהלים בקרב נציגיה האמונים על משלוח דיוורים פרסומיים, בענין החובות המוטלות על הנתבעת מכוח חוק התקשורת.
  3. - הנתבעת תפעל לשיפור המערך הטכנולוגי הנוגע לדיוורים פרסומים, שיפור פלטפורמות האונליין שלה וכן שיפור מאגרי המידע שלה.
  4. - הנתבעת תעניק מתנה לכל אחד מחברי הקבוצה בשווי של 35 ₪ לחבר קבוצה שיוכל לבחור מבין רשימת מוצרים שמחירם לצרכן הינו בסכום הנ"ל, במשך שלושה חודשים ממתן הודעה, וזאת עד לניצול הטבות בהיקף כספי כולל של 2.2 מיליון ₪ (להלן: "סכום ההטבות"). לא ינוצל סכום ההטבות במלואו כאמור לעיל: (א) תוענק הטבה לכלל ציבור הלקוחות של הנתבעת, וזאת למשך 24 חודשים מתום שלושת החודשים האמורים לעיל, וזאת עד להשלמת מלוא סכום ההטבות. ההטבה תינתן בדרך של הנחה בשיעור של 20% על רכישת מוצרים באתרי האינטרנט של הנתבעת בהתאם למפורט בהסדר הפשרה; (ב) במידה ובתום תקופת 24 החודשים האמורים לעיל, לא ימוצה סכום ההטבות, הרי שיתרת הכספים שנותרו תיתרם על ידי הנתבעת בתרומת מוצרים בהתאם למפורט בהסכם הפשרה.
 11. - תשלום גמול לתובעת ושכר טרחה לבאי כוחה: הצדדים המליצו לאשר לתובעת גמול בסך כולל של 130,000 ש"ח, ולבאי-כוח התובעת שכר טרחה בסכום כולל של 520,000 ש"ח (הסכומים הנ"ל לא כוללים מע"מ), אשר ישולמו במועדים ובאופן שנקבע בהסדר הפשרה.
 12. - עם אישור הסדר הפשרה בפסק דין, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה ביחס לכל עילות התביעה, למעט כלפי חברי קבוצה שמסרו הודעת פרישה כדין, ויראו את כל חברי הקבוצה כמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד בכל הקשור לעילות התביעה, לרבות כלפי הנתבעת ו/או כל מי שקשור אליה ו/או מי מטעמה, ולא תעמוד לחברי הקבוצה זכות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות לפיצוי כלשהו בקשר עם עילת התביעה.
 13. - כל מי שנכלל בקבוצה ומבקש לצאת ממנה, לעניין התביעה והסדר הפשרה, נדרש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט בדבר רצונו שלא להיכלל בקבוצת התובעים, עם העתק לבאי כוח הקבוצה ולבאי כוח הנתבעת, וזאת עד 45 ימים לאחר פרסום מודעה זו. הודעת פרישה תכלול שם, תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון, מספר פקסימליה (אם יש) ודואר אלקטרוני של חבר הקבוצה.
 14. - מי מחברי הקבוצה שלא יגיש הודעת פרישה במועד האמור, יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצת התובעים ולהתקשר בהסדר הפשרה, ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית וויתור וסילוק כאמור.
 15. - הסכם הפשרה עומד לעיון הציבור אצל באי כוח הקבוצה, ובפנקס התובענות הייצוגיות באינטרנט.
 16. - בהודעה זו הוצגו עיקרי ההסכם בלבד. הנוסח המלא של הסכם הפשרה, על פרטיו ומכלול ההסדרים שבו, הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה ובין מודעה זו, יקבעו ההוראות בהסכם הפשרה.
 17. - תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
 18. - תוקף הסכם הפשרה מותנה באישור בית המשפט.
תגיות :
null