EN | RU
זמן אספקה 3 ימי עסקים / משלוח חינם בישראל ברכישה מעל 150 ש"ח

זמן אספקה 3 ימי עסקים / משלוח חינם בישראל ברכישה מעל 150 ש"ח

תקנון פעילות ראש השנה 2018 • חברת טטרה פארם, להלן: “טטרה פארם (1997 בע”מ) בעלת מותג סבוקלם”, מכריזה על תחרות ” פעילות ראש השנה של סבוקלם ” נושאת פרס/ים (להלן: “הפעילות“) בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה.
 • הפעילות תפורסם באמצעות פרסום במדיה שטטרה פארם תבחר.
 • תקנון הפעילות יפורסם בעמוד ה- Facebook של SeboCalm סבוקלם מטפחים עור רגיש (להלן: “עמוד ה- Facebook“). עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי טטרה פארם, וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 • כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הנן לנוחות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד.
 1. תקופת התחרות
 • הפעילות תחל בתאריך ה-3.9.18 בשעה: 14:00 ותסתיים בתאריך ה 13.9.18 בשעה 16:00 (להלן: ” תקופת הפעילות“).
 • במהלך תקופת הפעילות, יוזמנו כל המעוניינים, אשר דבר התחרות הובא לידיעתם, להיכנס לעמוד ה- Facebook וליטול חלק בפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן:”המשתתף/ המשתתפים“).
 • שמות הזוכים בפעילות יתפרסמו בתאריך 16.9.18 עד השעה 16:00.
 1. אופן ההשתתפות בפעילות
 • במהלך תקופת הפעילות, יוצג בעמוד ה- Facebook פוסט הפעילות בו הגולשות יתבקשו לספר על החלטה אחת טובה שבוחר/ת לקחת לשנה החדשה. את הסיפורים יעלו כתגובה לפוסט התחרות (להלן: “פוסט הפעילות“).
 • מבין כל התגובות שתועלנה לפוסט הפעילות, ייבחרו על ידי צוות השופטים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, גולש/ת שיעלו את הכתובים המקוריים והיצירתיים ביותר בגינה מגיע להם לזכות בפרס.
 • הזוכה יזכה במוצרי סבוקלם למשך שנה שלמה, 4 מארזי מתנה שישלחו לאורך כל השנה, הכוללים מוצרי טיפוח של מותג סבוקלם בשווי 1200 ₪  בסה”כ, כמפורט להלן תחת קטגוריית “הפרס“.
 1. תנאי הסף להשתתפות בתחרות הם:
 • על המשתתפים להיות מעל גיל 13.
 • מובהר למען הסר ספק כי עובדי טטרה פארם, אינם רשאים להשתתף בתחרות.

לעניין סעיף זה, “בני משפחה” – אבא, אמא, אח, אחות, בן-זוג.

 1. הפרס/ים
 • מבין כל הכיתובים בתגובות שיועלו לפוסט הפעילות, צוות השופטים ייבחר, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את התגובות המקוריות, המרגשות והיצירתיות ביותר, ויעניק למעלה/ת התגובה כאמור, מוצרי סבוקלם למשך שנת 2018-2019, 4 מארזי מתנה הכוללים מוצרי טיפוח של מותג סבוקלם בשווי 1200 ₪ בסך הכל, 300 ש”ח לכל מארז.
 • אין כפל פרסים, ניתן לזכות במארז מתנה אחד. בסך הכל יחולקו 4 מארזי מתנה במהלך 4 פעמים בשנת 2018-2019.
 • הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מימוש הפרס יהיה בהתאם למפורט לעיל, ללא אפשרות להחלפה, שינוי או לזיכוי כספי.
  1. אופן בחירת הזוכה
 • הודעה לזוכה בדבר זכייתו תישלח באמצעות תגובה לפוסט הפעילות בעמוד ה- Facebook של SeboCalm סבוקלם מטפחים עור רגיש, בו הזוכה יתבקש לפנות לסבוקלם בהודעה פרטית בעמוד ה- Facebookלקבלת הפרס עם פרטי ההתקשרות שלו. תישלחנה שלוש הודעות לזוכה כאמור, בטווח של יום משליחת הודעת הזכייה באמצעות תגובה בפוסט הפעילות בעמוד ה-Facebook.
 • טטרה פארם תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים וכל המשתתפים בתגובה הזוכים בעמוד ה- Facebook, לרבות פרטיו של הזוכים בתחרות ואת התגובות שהועלו בהקשר לתחרות זו, באמצעי התקשורת השונים, לרבות באתר החברה, כפי שתמצא לנכון.
 • ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמתם של המשתתפים בה לפרסום כאמור לעיל. טטרה פארם תוכל להשתמש בתוכן שהתקבל בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותה ללא צורך בעדכון מראש של המשתתפים, ו/או תמורה נוספת מעבר לפרס בו זכו המשתתפים.
  1. הענקת הפרס לזוכה
  2. הפרס ישלח לזוכים באמצעות דואר שליחים.
  3. תנאים נוספים
 • א. ההשתתפות בתחרות, על כל שלביה, הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של טטרה פארם ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. טטרה פארם לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למשתתף עקב ו/או בקשר עם השתתפות או אי השתתפות בתחרות, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לתחרות ו/או כל הכרוך בכך.
 • ב. המשתתף בתחרות מצהיר כי התגובה שתועלה על ידו לעמוד ה- Facebookהינה מקורית ונוצרה על ידו או על ידי מי מטעמו, כי הוא רשאי להעלותה וכי העלאתה עומדת בהוראות כל דין והוא אינו מפר זכויות של צד שלישי כלשהו.
 • ג. טטרה פארם ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מעמוד ה- Facebookכל תרשומת על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרה של הפרת הוראות הדין ע”י המשתתף ו/או הפרת זכויותיו של צד שלישי כלשהו ע”י המשתתף ו/או אם נמצא על ידי סבוקלם ו/או מי מטעמה כי המשתתף בתחרות אינו ראוי להשתתף בה.
 • ד. אין להעלות תמונות או סרטונים או תגובות שפוגעות בטטרה פארם או מותג סבוקלם, שירותיה ומוצריה.
 • ה. המשתתף מצהיר כי הוא מסכים לפרסום התגובה שתועלה על ידו בכל דרך, לרבות שימוש פרסומי ושיווקי בה, עבור טטרה פארם בכל אמצעי התקשורת השונים, ללא כל תמורה למשתתף.
 • ו. המשתתף יהא מנוע מלטעון כלפי טטרה פארם כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי נגדה בכל הקשור לתחרות כמפורט בתקנון זה, לרבות בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בתחרות.
 • ז. ההשתתפות והזכייה בתחרות תלויים בזמינות של רשת האינטרנט ובמערכות טכנולוגיות שונות. לפיכך, המשתתף בתחרות לא יהיה רשאי להעלות כלפי טטרה פארם כל טענה או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בתחרות.
 • ח. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון התחרות, תהא טטרה פארם רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד טטרה פארם ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.
 • ט. הזכייה בתחרות הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.
 • י. על אף האמור, טטרה פארם תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את זהות מקבל הפרס, לפי בקשתו המפורשת של מקבל הפרס המקורי.
 • יא. למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא יחולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הסף ו/או עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעה בהתאם לאמור בסעיף 6.2 לעיל ו/או עקב העובדה שהזוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו (במעשה ו/או במחדל)- תהא טטרה פארם רשאית לערוך תחרות נוספת ו/או לחלק את הפרס למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס כלל, והזוכה שוויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בתחרות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי טטרה פארם ו/או למשתתף אחר ו/או בגין אי חלוקת פרס כאמור.
 • טטרה פארם תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך וזאת מכל סיבה שהיא.
 • טטרה פארם תהא רשאית לערוך שינויים בכללי התחרות, לרבות שינוי הפרס, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • טטרה פארם לא תהיינה אחראית בגין הפרס ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי טטרה פארם ומעניקת הפרס בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו.
 • המשתתף נותן בזאת את הסכמתו ומצהיר כי טטרה פארם לא תחוב בכל חבות כלפיו בגין כל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו בעקבות ההשתתפות בתחרות ו/או בעקבות פרסום שמו ו/או דמותו בהתאם לכללי התחרות והוא מוותר בזאת וויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג כלפי טטרה פארם ו/או מי מטעמה.
 • טטרה פארם תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים ו/או לשנות את תקופת התחרות, לשנות את הפרס בכל שלב של התחרות ולשנות את כללי התחרות בהודעה שתפורסם בעמוד ה- Facebook באמצעות תגובה לפוסט התחרות ועדכון פוסט מיוחד בעניין. המשתתף מסכים לכך שהודעה באתר הנ”ל תיחשב כהודעה מספיקה והולמת, ולא תהיה לך כל טענה, בין היתר, בדבר סיום ו/או שינוי כאמור.
 • המשתתף מצהיר ומסכים בזאת כי השתתפותו בתחרות הינה לצרכי שעשוע בלבד – תחרות שבה בחירת הזוכה כאמור נקבעת על-פי הכרעת צוות השופטים, כקבוע בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג – 1973, כי הכרעת השופטים הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת, כי יתכן שיפלו טעויות בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
 • אם בתגובה מופיע קטין כהגדרתו בחוק העונשין, תשל”ז-1977, יש לקבל את הסכמת הוריו/אפוטרופסיו להעלאת התגובה ולתנאים אלה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • התחרות נערכת על-ידי טטרה פארם, ולא על-ידי פייסבוק, ואין לפייסבוק כל קשר אליה.
 • המשתתף בתחרות מוזמן לברר פרטים או לבקש עזרה אודות תחרות זו בעמוד ה- Facebook.

בכבוד רב ,
חברת טטרה פארם (1997 בע”מ)