מדיניות פרטיות

אנחנו שומרים על הפרטים שלך בצורה מאובטחת


עקרונות מפתח

מפעילת האתר, חברת ש. שסטוביץ בע"מ ("החברה" או "אנו") נמנית על קבוצת שסטוביץ הכוללת בין היתר גם את החברות ביוטי אנד קו בע"מ, מנה י.א בע"מ, טטרה פארם (1997) בע"מ, חברות בנות קשורות ומסונפות וכן את המותגים של חברות אלו (כולן יחד גם"קבוצת שסטוביץ" או "הקבוצה"). החברה והקבוצה מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים הנכנסים לאתר הרכש המקוון המופעל על ידי החברה ("האתר"). התנאים שלהלן ילמדו מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו החברה והקבוצה עשויות להשתמש במידע שנמסר על ידך, או מידע שמגיע ו/או הנאסף בעת השימוש שלך באתר ו/או בקשר עם השירותים שיסופקו על ידינו. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש באתר ויש לקרוא אותם יחדיו.

המשך השימוש באתר, יחשב כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות, והנך מסכים ו/או מביע את הסכמתך לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלך כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שיהיו מעת לעת. באם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר. תנאי המדיניות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 

כללי

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אלייך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, במספר הטלפון שלך, גיל, מין, דוא"ל, מס' עוסק, פרטי אמצעי תשלום, וכל מידע אישי אחר שמסרת לנו מרצונך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או לטובת קבלת מידע ושירותים שיוצעו ו/או יבוצעו על ידך במסגרתו (לרבות רשימות פריטים שרכשת, תוכן סל הזמנות, פרטי אשראי, מודעות עליהן לחצת, מועדים בהם השתמשת באתר ועוד). חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך - המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מידע אודות פרסומות שקראת, עמודים בהם צפית, ההצעות, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP Address) שממנה פנית אלינו, מידע על אורח חיים או העדפות כגון התחביבים ותחומי העניין, כפי שעולה מהעמודים בהם צפית ועוד.

האתר עשוי לכלול קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו (לרבות בכל הנוגע לאופן שמירת המידע, אבטחת מידע והמידע הנאסף). כאשר הנך מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.
 

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותי האתר, אנו נבקש ממך מידע הנחוץ לצורך הרישום. אנו נסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה. מובהר כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא השלמתם של שדות אלה לא נוכל להשלים את הרשמתך לאתר ו/או לספק לך את השירותים כאמור.

הנך מצהיר ומתחייב כי כל המידע שתמסור ו/או תזין באתר, יהיה נכון, אמיתי ומדויק, וכי הרישום לאתר ו/או הזנת המידע נעשית בשמך ועבורך בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים (למעט במקרים בהם קיבלת הרשאה מפורשת לעשות כן).
 

היכן נשמר המידע?

המידע שתמסור במסגרת ההרשמה ו/או שיצטבר אודותיך עקב השימוש שלך באתר ו/או בשירותי החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעם מי מהן, ישמר במאגרי מידע הרשומים של החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מחברות הקבוצה, ויעשה בו שימוש על ידי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליהן), בין היתר, לדיוור ישיר וליצירת קשר עמך, לצורך מתן שירות, ניהול האתר, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, ולצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, בכפוף להוראות כל דין ולהוראות מדיניות פרטיות זו.

מידע זה יישמר ויאוחסן אצל ספקי אירוח וגיבוי מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, המוחזקים ומופעלים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או הקבוצה, ואינם בשליטת מי מהן. במסירת המידע, הנך מסכים ומאשר כי החברה ו/או הקבוצה יהיו רשאיות להעביר ו/או לשמור את המידע שנמסר ו/או נאסף כאמור על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל. מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו לא תוכל להשלים את הרשמתך ו/או להשתמש בשירותי האתר המצריכים הזדהות אישית.
 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף אודותיך (לרבות במסגרת הליך הרישום), ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו, תקנון ותנאי השימוש ובהתאם להוראות הדין - וזאת למטרות המפורטות להלן, כולן או חלקן:

 • על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או באתרי הקבוצה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה ו/או הקבוצה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר ו/או באתרי הקבוצה לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה ו/או הקבוצה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או כתובת.
 • על מנת לנהל את העדפותיך במסגרת פעילותך באתר ו/או באתרי הקבוצה, ועל מנת לנהל, לתמוך ולפתור בעיות טכניות.
 • על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, מבצעים, סקרים, שאלונים, הטבות, מוצרים ועדכונים המוצעים על ידי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה), כמו-גם הודעות וניוזלטרים בקשר עם שירותי ומוצרי החברה ו/או הקבוצה, ו/או על ידי צדדים שלישיים, עמם יש לחברה שיתופי פעולה, וכן לצורך מתן הוראות ו/או עזרה הקשורים לאתר ו/או לשירותי ומוצרי החברה ו/או הקבוצה.
 • לפנות אלייך ו/או לשלוח אלייך מדי פעם דיוור ישיר, מידע שיווקי, מידע פרסומי, מבצעים וקידומי מכירות וכל דיוור אחר, לרבות בקשר עם שירותי ומוצרי החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה), מי מטעם מי מהן ו/או צדדים שלישיים עמם יש לחברה ו/או לקבוצה שיתופי פעולה, ו/או מוצרים או שירותים אחרים (בין מידע שהחברה ו/או הקבוצה יפרסמו בעצמן ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים), והכל דרך מערכת ההתראות של האתר, וגם באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ווטסאפ (WhatsApp), הודעות Push, Facebook ורשתות חברתיות אחרות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות), בטלפון ו/או בדרכי התקשרות ו/או מדיה אחרות. פניות כאמור לעיל הנן חלק אינטגרלי משירותי האתר, כך שאם אינך מעונין בקבלתן, נבקשך כי לא תרשם לאתר ולא תשתמש בו.
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון ותנאי השימוש.
 • לשם התפעול התקין והפיתוח של האתר ו/או אתרי הקבוצה. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת או בכל מקום אחר באתר.
 • כדי לאמת את המידע שסיפקת לנו בעת הרישום לאתר ו/או במסגרת שימושך בו, לרבות באמצעות הפנייתו לנותני שירותים חיצוניים, וזאת במטרה להתגונן מפני מעשי מרמה.
   

מסירת מידע לצד שלישי 

החברה ו/או הקבוצה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בקשר עם פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות בניגוד לדין, להוראות התקנון ותנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, או ניסיון לבצע מי מאלה.
 • במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן.
 • על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה ו/או לקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מקרה שהחברה ו/או הקבוצה יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף ו/או לרכוש שלך, של החברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן, ו/או של כל צד שלישי אחר, ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתן הבלעדי.
 • אם החברה ו/או הקבוצה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה ו/או הקבוצה ו/או שנכללות בקבוצה אליה שייכת החברה, לרבות לספקי המוצרים ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להשלים פעולות שביצעת באתר ו/או באתרי הקבוצה.
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ו/או אתרי הקבוצה, וכן לשם ניהול ובקרת מי מהנ"ל, לרבות ניהול בסיסי נתונים, שירותי תחזוקה, ניתוח אתרים, וכן באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה ו/או הקבוצה, בקשר עם מי מהנ"ל.
 • בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת שלך למסירת המידע.

המידע שישמש את החברה ו/או הקבוצה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

החברה ו/או הקבוצה לא ישתפו את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות דיוור ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש, פשיטת רגל או מכירת הנכסים שלנו.
 

"עוגיות" Cookies וכלים אחרים

אנו (וגורמי צד שלישי שעשויים לספק שירות מטעמנו), משתמשים ו/או עשויים להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים) ופיקסלים למדידה (לרבות - pixel tags, tags, web beacons), לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר ו/או אתרי הקבוצה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במי מהם, לאימות פרטים, לצורך התאמתם להעדפותיך האישיות, לצורך התאמת פרסומות מותאמות (לרבות באתרים אחרים), ולצרכי אבטחת מידע.

"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה"עוגיות" (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי הקבוצה, מהיכן הגעת אליהם, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרי הקבוצה, הרגלי גלישה ועוד.

בנוסף אנו עשויים לעשות שימוש בכלי מדידה, סטטיסטיקה ופרסום של צדדים שלישיים, אשר יכללו שימוש ב"עוגיות" (Cookies) ובכלים אחרים של אותם צדדים שלישיים. יתכן ומידע זה ישמר במאגרי מידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

המידע הנאסף באמצעות ה"עוגיות" (Cookies) והכלים האחרים אינו כולל מידע כגון שמך, מספר הטלפון שלך או כתובת המייל שלך אולם יכול ויכיל מידע המזהה את המכשיר ממנו אתה ניגש לאתר, כתובת ה-IP שלך וכד'.

דפדפנים מודרניים וכלים טכנולוגיים נוספים מאפשרים לחסום קבלת "עוגיות" (Cookies), כך שאם תרצה להימנע מקבלתן כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת "עוגיות" (Cookies)  עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שלנו. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי ה"עוגיות" (Cookies) בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהשירותים שלנו יותאמו להעדפותיך.

למידע נוסף, ניתן לגשת לאתר של Network Advertising Initiative (NAI)  - או לאתר של Digital Advertising Initiative בכתובת - www.aboutads.info.

או להשתמש בכלים אוטומטיים לצורך ניהול בחירתך הנגישים לשימוש חופשי כגון: http://www.aboutads.info/choices  או  https://youradchoices.com/control .

מובהר כי הגם שהחברה ו/או הקבוצה אינן מעבירות מידע אישי כלשהו לצדדים שלישיים, המידע עשוי להיאסף על ידי צדדים שלישיים שיתנו שירותים לחברה ו/או לקבוצה בקשר עם האתר ו/או אתרי הקבוצה, ובתוך כך, עשוי לאפשר לאותם צדדים שלישיים לבצע פרסום ממוקד.
 

משתמשים קטינים 

שירותי האתר ו/או אתרי הקבוצה, מיועדים ומתוכננים לשימוש על ידי משתמשים בגירים (מעל לגיל 18). ככל שמי מהנ"ל יכלול תכנים המיועדים לשימוש על ידי קטינים, שגילם מתחת לגיל 18, יידרש אישורו של הורה או אפוטרופוס חוקי בטרם ייאסף המידע האישי.

מובהר כי החברה ו/או הקבוצה אינן אוספות או משתמשות ביודעין במידע כלשהו של קטינים. ככל שאתה קטין, אתה מתבקש שלא לשלוח מידע ו/או להירשם לאתר, וכן אינך רשאי להירשם לתחרויות, לידיעון, למועדון ו/או לפעילויות של החברה ו/או הקבוצה, ככל שיהיו.

אם אתה קטין, עליך לקרוא את תנאי הצהרת פרטיות זו ביחד עם הורה או אפוטרופוס חוקי שלך ולוודא שאתה מבין ומקבל אותם. במקרה בו יתברר לחברה ו/או לקבוצה כי קיים בידיהן מידע שנאסף מקטין ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי, מקום שנדרשה הסכמה כאמור, תפעל החברה ו/או הקבוצה למחיקת מידע זה מהמערכת בהקדם האפשרי.
 

מידע פרסומי

בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לא ישלח מפרסם פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני או באמצעי בזק אחר, ללא קבלת הסכמה של הנמען. ככל שניתנה הסכמה שלך כאמור, תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל העת, באמצעות לחיצה על כפתור "הסר" מרשימת תפוצה, המצורף לכל דיוור פרסומי, או באמצעות שליחת בקשה להסרה, אל כתובת הדואר האלקטרוני המיועדת לכך info@sebocalm.co.il או לכל כתובת דואר אלקטרוני אחרת שתיועד לכך, כפי שתפורסם מעת לעת.
 

אבטחת מידע 

החברה ו/או הקבוצה מיישמות באתר ו/או אתרי הקבוצה מערכות ונהלים עדכניים ומקובלים לאבטחת מידע ועושות כל שביכולתן כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתן, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.

על אף המאמצים בהם נוקטות החברה ו/או הקבוצה ובעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה ו/או הקבוצה אינן יכולות להתחייב שהאתר ו/או אתרי הקבוצה ו/או השימוש במי מהם יתנהלו ללא כל הפרעה ו/או שהמידע שנאסף במסגרתם יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית, וידוע לך שהחברה ו/או הקבוצה (לרבות מי מהחברות הנמנות עליה) ו/או מי מטעם מי מהן לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אבדן, מכל סוג, שנגרמו עקב השימוש באתר ו/או אתרי הקבוצה ו/או בשירותים הנלווים להם ו/או בתוכן האצור במאגרי המידע, על ידך ו/או מי מטעמך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

בכל מה שקשור לסליקת כרטיסי אשראי, ידוע לך כי החברה ו/או הקבוצה עושות שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולצורך כך, יעשה שימוש בפרטי תשלום שתמסור, ככל שתמסור, אם וככל שתידרש לכך. הסליקה נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה עדכניות ובהתאם לתקנים בינלאומיים.
 

זכות לעיין במידע 

החברה ו/או הקבוצה פועלות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") בקשר עם המידע הנאסף על ידן. יש לך זכות לעיין במידע כאמור הנאסף על ידי החברה ו/או הקבוצה, ואם עיינת במידע לגביך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בנוסף, אם המידע הנאסף לגביך משמש לצורך פניה אישית אלייך, אתה זכאי על פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק מהמאגר.

החברה ו/או הקבוצה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה ו/או לקבוצה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי החברה ו/או הקבוצה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך.
 

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות 

החברה ו/או הקבוצה יהיו רשאיות לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולפי שיקול דעתן הבלעדי. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן שימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה במקום המתאים לכך, כפי שיקבע על ידי החברה ו/או הקבוצה. מובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום הודעה על מדיניות פרטיות מעודכנת, מהווה את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת.
 

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עמנו קשר באמצעות המייל בכתובת info@sebocalm.co.il.